Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  Δείτε τις 11 επενδύσεις της CYTA – Έρευνα για κακοδιαχείριση Ταμείου Συντάξεων    
 
2015-04-10

Αποφασισμένο για ορθολογιστική διαχείριση του Ταμείου Συντάξεων της CYTA και τη δίωξη όσων έπραξαν εις βάρος του Ταμείου με ενδεχόμενο λήψη νομικών μέτρων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Χρίστος Πατσαλίδης, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, βουλευτή του ΔΗΣΥ Γιώργο Γεωργίου, ενημερώνοντάς τον για τις οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή για την ΑΤΗΚ για τα έτη 2012 και 2013 και τις ενέργειες της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου, στα πλαίσια της δέσμευσης για διαφάνεια, υπεύθυνη πληροφόρηση και ισότιμη μεταχείριση.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. Το ΔΣ της ΑΤΗΚ το οποίο ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2014 προχώρησε στον διορισμό νέας Διαχειριστικής Επιτροπής (ΔΕ) και στην ανάθεση ρόλου Εσωτερικού Ελεγκτή (ΕΕ) του Ταμείου, αφού προηγουμένως δεν υπαγόταν σε κανένα μηχανισμό ελέγχου. Η νέα Διαχειριστική Επιτροπή ζήτησε από τον Εσωτερικό Ελεγκτή του Ταμείου τη διεξαγωγή έρευνας για τη μέχρι τότε διαχείριση και τις επενδύσεις του Ταμείου. 

Τα πορίσματα της έρευνας παραδόθηκαν στους Διαχειριστές. Η ΔΕ του Ταμείου έχει επίσης αναθέσει σε Νομικούς Οίκους την αξιολόγηση όλων των συμβάσεων που έχει συνάψει το Ταμείο για αγορά ακινήτων και για χρηματοδότηση και δανεισμό έργων ανάπτυξης ακινήτων. Με την ολοκλήρωση του πορίσματος, το Ταμείο θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου έχει παραβλάψει τα συμφέροντα του Ταμείου. 

Τα πορίσματα των ερευνών και τα πορίσματα της ανάλογης έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, θα παραδοθούν στον Γενικό Ελεγκτή και στον Γενικό Εισαγγελέα. Η Διαχειριστική Επιτροπή προχώρησε και στην αποτίμηση της αξίας των συγκεκριμένων επενδύσεων, η οποία και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. 

Οι εκτιμήσεις των ακινήτων έγιναν από δύο ανεξάρτητους εκτιμητές που επιλέγηκαν μέσα από διαδικασία προσφορών. Στις περιπτώσεις όπου παρουσιάστηκε απόκλιση πέραν του 20% μεταξύ των δύο εκτιμήσεων έγινε και τρίτη εκτίμηση. Η συνολική απομείωση των επενδύσεων που εντάσσονται στον τομέα «Ακίνητη Περιουσία», ανήρχετο στις 31.12.2013 στα €73 εκατ. περίπου, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΔΣ στην επιστολή του. Για τις αξίες των ακινήτων διεξάχθηκε και νέα εκτίμηση κατά την 31.12.2014, της οποίας το ποσό δεν έχει δημοσιευθεί.

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η αναλογιστική μελέτη για τη λογιστική αποτύπωση της καθαρής θέσης του Ταμείου στους λογαριασμούς της ΑΤΗΚ για τις 31.12.2013. Στη μελέτη συνυπολογίστηκε η απομείωση στις επενδύσεις ακινήτων των €73 εκατ. και οι απομειώσεις στα μετρητά και τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις του Ταμείου που προέκυψαν ως επακόλουθο της κρίσης. 

Οι απομειώσεις ανέρχονται στα €88 εκατ. περίπου. Οι πιο πάνω παράγοντες συνέτειναν σε ανάλογη μείωση της καθαρής θέσης του Ταμείου στις οικονομικές καταστάσεις της ΑΤΗΚ. Στη μελέτη συνυπολογίστηκε και η σημαντική μείωση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του Ταμείου, που προέκυψε από την παγοποίηση των αυξήσεων στους μισθούς και από την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. 

Η αναλογιστική μελέτη προβλέπεται ότι θα καταδείξει σημαντική επιδείνωση της καθαρής λογιστικής θέσης του Ταμείου, λόγω του συνυπολογισμού της επίπτωσης του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού, αλλά κυρίως επειδή το προεξοφλητικό επιτόκιο έχει πέσει πολύ χαμηλά. Το Ταμείο διεξάγει επίσης αναλογιστική μελέτη για σκοπούς χρηματοδότησης για τις 31.12.2014. Από τη μελέτη θα διαπιστωθεί το αναλογιστικό έλλειμμα του Ταμείου και θα συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα καταβολής του ελλείμματος από την ΑΤΗΚ προς το Ταμείο.

Οι 11 επενδύσεις από το Ταμείο

Το Ταμείο Συντάξεων των υπαλλήλων της ΑΤΗΚ ενεπλάκη, κατά την περίοδο 2011-2013, σε συνολικά 11 επενδύσεις στην κατηγορία «Ακίνητη Περιουσία»: Αγορές ακινήτων (ολοκληρωμένων ή υπό ανάπτυξη), χρηματοδοτήσεις έργων ανάπτυξης ακινήτων και δανεισμό έργων ανάπτυξης ακινήτων.
1. «AERO»
Αγορά από το Ταμείο, υπό ανέγερση συγκροτήματος γραφειακών χώρων με την επωνυμία «AERO Centre» στη Δρομολαξιά.
2. «UCLAN»
Δάνειο από το Ταμείο προς την εταιρεία που διαχειρίζεται τις κτιριακές εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου UCLAN Cyprus στην Πύλα. Το δάνειο παραχωρήθηκε με εξασφάλιση υποθήκης στα ακίνητα του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο είναι αποπερατωμένο και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2013.
3. «NEMIKA»
Χρηματοδότηση από το Ταμείο της ανέγερσης συγκροτήματος γραφειακών χώρων και οικιστικού συγκροτήματος, στην περιοχή «Λάκκος του Μικέλλη». Παραχωρήθηκε με εξασφάλιση υποθήκη στο οικόπεδο όπου πρόκειται να ανεγερθούν τα κτηριακά συγκροτήματα.

4. «Nicosia City Mall»
Δάνειο από το Ταμείο προς την εταιρεία που διαχειρίζεται το υπό ανέγερση εμπορικό κέντρο με την επωνυμία «Nicosia City Mall» στην Κοκκινοτριμιθιά. Παραχωρήθηκε με εξασφάλιση υποθήκες στα οικόπεδα όπου ανεγείρεται το εμπορικό κέντρο.
5. «CHAPS»
Χρηματοδότηση από το Ταμείο της ανέγερσης κτιρίου 14 ορόφων, με την επωνυμία «Aphroditis Tower» στη Λευκωσία, με πολυτελή διαμερίσματα και γραφεία. Παραχωρήθηκε με εξασφάλιση υποθήκες στο οικόπεδο επί του οποίου προβλέπεται η ανέγερση του κτιρίου.
6. «Ακίνητο Cyview»
Αγορά ακινήτου στα Λατσιά, που αγοράστηκε ενόσω βρισκόταν υπό ανέγερση. Το κτίριο ανεγέρθηκε επί οικοπέδου έκτασης 511 m2 αποτελούμενο από κατάστημα με μεσοπάτωμα, 3 ορόφους γραφείων και υπόγειο. Το συγκρότημα είναι ολοκληρωμένο και ενοικιασμένο.
7. «Ακίνητο Αθηαινίτη»
Αγορά κτιριακού συγκροτήματος γραφειακών εγκαταστάσεων 5 ορόφων και 2 υπογείων, το οποίο είναι ολοκληρωμένο και πλήρως ενοικιασμένο στη Λευκωσία.

8. «Μέγαρο Εσπερίδες»
Αγορά οικοπέδων και ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος στα οικόπεδα αυτά στη Λευκωσία. Περιλαμβάνει γραφειακούς χώρους, 3 υπόγεια, ισόγειο και 5 ορόφους.
9. «Οικόπεδα στην Αγλαντζιά»
Αγορά δύο όμορων οικοπέδων, έκτασης 504 m2 και 651 m2 στην Αγλαντζιά.
10. «Θυγατρική Ravico»
Αγορά Θυγατρικής Εταιρείας. Πρόκειται για αγορά της εταιρείας Ravico Development Ltd, η οποία είναι ιδιοκτήτρια ακινήτου που αποτελείται από κατάστημα με μεσοπάτωμα, 5 ορόφους γραφείων και 2 υπόγεια στη Λεμεσό.
11. «Marina Residences»
Χρηματοδότηση από το Ταμείο της ανέγερσης 6 κτιρίων γραφειακών χώρων και διαμερισμάτων κοντά στη Μαρίνα Λεμεσού.

Πηγή: Αλήθεια

 
     
   
  ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
   
     
   
       
  ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ