Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ    
 
2016-04-22

 

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2016


ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ήταν η άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου και των εφαρμοστικών Κανονισμών. Ποιοι οι λόγοι;

(α) από την νομική υποχρέωση της χώρας μας για μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 18 Απριλίου 2016,

(β) από τη υποχρέωση μας για άμεση υιοθέτηση της νέας Οδηγίας γιατί αυτή αποτελεί ένα πιο υγιές υπόβαθρο για ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, σε μια περίοδο που με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης η Κυβέρνηση προωθεί μεγάλο αριθμό έργων, και

(γ) τυχόν καθυστέρηση στην ψήφιση των υπό εξέταση νομοθετημάτων θα σήμαινε συνέχιση για τουλάχιστον άλλους τρεις μήνες της σημερινής κατάστασης που επιτρέπει στους εργολάβους που έχουν παραδεχθεί πως έδωσαν μίζες να αναλαμβάνουν ανενόχλητοι δημόσια έργα. Αν λάβει κανείς υπόψη το μεγάλο αριθμό έργων που προωθούνται ή θα προωθηθούν τους αμέσως επόμενους μήνες, και με δεδομένο ότι από τη στιγμή που θα ψηφιστούν οι Κανονισμοί θα ακολουθήσει η σύσταση της Επιτροπής Αποκλεισμού, η εκ μέρους της εξέταση των θεμάτων, η κλήση των εργολάβων σε απολογία, και η λήψη απόφασης για τυχόν αποκλεισμό, είναι προφανές ότι η μη ψήφιση του θα επέτρεπε την ανάθεση πολύ μεγάλου αριθμού έργων χωρίς προηγουμένως να είχε εξεταστεί ο ενδεχόμενος αποκλεισμός.

Είναι γεγονός ότι η κατάθεση του Νομοσχεδίου και των Κανονισμών έγινε την υστάτη.   Γι΄ αυτή την καθυστέρηση, ψέξαμε την Κυβέρνηση, παρά τις δικαιολογίες που προέβαλε.  Πλην όμως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες και κατάφερε τελικά να μπορέσει να θέσει ενώπιον της Ολομέλειας τα νομοθετήματα αυτά. Ο μεν Νόμος είναι μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και συνεπώς ούτως ή άλλως το κείμενο του είναι επί τω πλείστω δεσμευτικό. Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί, αντικαταστούν τους περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμούς του 2004 (ΚΔΠ 115/2004), οι οποίοι σήμερα εφαρμόζονται μόνο από τις αναθέτουσες αρχές του δημόσιου τομέα (Υπουργεία, Ανεξάρτητα Γραφεία και Υπηρεσίες), ώστε να επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής τους σε όλες τις αναθέτουσες αρχές, τόσο του δημόσιου τομέα, όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, Δήμους και Κοινότητες), ώστε να καλυφθεί ένα κενό που υπήρχε σήμερα και το οποίο σε πολλές περιπτώσεις επέτρεψε τη εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής.

Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενοι Κανονισμοί:

• Καθορίζουν τη διαδικασία πραγματοποίησης τροποποιήσεων επί δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τα αρμόδια όργανα χειρισμού αλλαγών και απαιτήσεων, • καθορίζουν τη διαδικασία παραλαβής προμηθειών από δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και • προσδιορίζουν τον τρόπο αξιολόγησης της απόδοσης των αναδόχων δημοσίων συμβάσεων.

Σε σχέση με τον αποκλεισμό των οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι προτεινόμενοι Κανονισμοί εναρμονίζουν το εθνικό μας δίκαιο με την υποχρέωση που θέτει  η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/24/ΕΕ και ειδικότερα το άρθρο 57(7) αυτής (αντίστοιχο άρθρο 57(7) του εναρμονιστικού Νομοσχεδίου), αναφορικά με τη θέσπιση κατάλληλων νομοθετικών μέτρων από τα κράτη – μέλη, σε σχέση με τις διαδικασίες αποκλεισμού των οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Για τους εν λόγω Κανονισμούς, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015.

Οι ψηφισθέντες Κανονισμοί ρυθμίζουν επίσης τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθορίζοντας το αρμόδιο όργανο εξέτασης και επιβολής του εν λόγω αποκλεισμού, καθώς και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για τους αποκλεισμούς αυτούς. Η νέα πρόνοια σχετικά με την Επιτροπή Αποκλεισμού, εγκαθιδρύει ένα νέο όργανο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για πενταετή θητεία για να χειρίζεται τα σχετικά θέματα. Η Επιτροπή Αποκλεισμού θα αποτελείται από:

Πρώην Δικαστή Ανωτάτου Δικαστηρίου ως Πρόεδρο και τέσσερα μέλη από πρώην Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου, ή πρώην Προέδρους Επαρχιακού Δικαστηρίου ή Πρώην Ανώτεροι Επαρχιακοί Δικαστές.

Η Επιτροπή Αποκλεισμού θα έχει την αρμοδιότητα εξέτασης του ενδεχόμενου υποχρεωτικού αποκλεισμού οικονομικών φορέων που εμπίπτουν σε κάποιο από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 57 «Λόγοι αποκλεισμού» του Νόμου σε οριζόντιο επίπεδο, δηλαδή από όλες τις αναθέτουσες αρχές του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι αποφάσεις της εν λόγω Επιτροπής θα είναι δυνατό να προσβάλλονται στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Στο επιχείρημα ότι ο αποκλεισμός ενός εργολάβου που παραδέχθηκε πως έδωσε μίζες θα τον αποθαρρύνει να συνεργαστεί με τις αρχές, παραπέμπουμε στο άρθρο 57(6) του Νόμου που αναφέρει, όπως ακριβώς προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, ότι αν ο οικονομικός φορέας προσκομίσει επαρκή στοιχεία για να αποδείξει ότι έχει λάβει μέτρα για αποκατάσταση της αξιοπιστίας του, τότε δεν αποκλείεται. Τα μέτρα αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, την καταβολή αποζημίωσης για τη ζημιά που έχει προκαλέσει, και την ενεργό συνεργασία του με τις ανακριτικές αρχές.

 
     
   
  ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
   
     
   
       
  ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ